0. Forord
Alle medlemmer får nøkkelkort som er aktivt i avtaleperioden. Dette nøkkelkortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre.

Medlemmet forplikter seg til ikke å slippe inn andre gjennom inngangsdøren etter å ha åpnet den med sitt personlige nøkkelkort. Hvis misbruk av medlemskortet blir avslørt kan dette medføre utestengelse fra senteret.

Medlemmet forplikter seg til snarest mulig melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot avgift på kr. 100,-.

1. Betalingsbetingelser
Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen.

Hvis det ikke blir opprettet avtalegiro eller e-faktura med Freskus godtar medlemmet at det påløper et månedlig fakturagebyr.

Endring i kontoforhold og adresser må meldes Freskus.

Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele avtalens restbeløp innbetalt omgående.

Freskus forbeholder seg retten til årlige justeringer av priser etter vanlig konsumprisindeks. Freskus har rett til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og vilkår.

2. Oppsigelse av løpende medlemsavtaler (gjelder ikke kontantavtaler)
Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden, dvs. bindingstiden.

årskort og halvårskort vil treningsabonnementet fortsette å løpe etter at 12/6 mnd. er gått. Dette gjelder ikke på de andre avtalene.

Oppsigelsestiden er 2 måneder på årskort og 1 måned på halvårskort, regnet fra den 1. i påfølgende måned etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse skal helst skje skriftlig på e-post eller brev.

Medlemmet må si opp kontrakten ved å levere eller sende oppsigelsen direkte til Freskus Frisklivssenter (epost eller adresse finner du på hjemmesiden). Uten oppmøte skal medlemmet innen 7 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være.

Dersom overnevnte informasjon ikke mottas innen 7 dager fra levert oppsigelse er ikke oppsigelsen gyldig og medlemmet må selv ta kontakt med Freskus.

3. Avbrudd/utsettelse
Treningsavtalen gjelder for avtalt bindingstid.

Avbrudd eller utsettelse i medlemskapet kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges ved sykdom eller skade ved vis av gyldig legeattest.

Avbruddsperioden må være på minimum 1 måned, og maksimum 3 måneder.

Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen.

4. AvtaleGiro og eFaktura
AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv.

Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro avtalen er gyldig og aktiv. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris samt kontokreditt.

AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode.

Dersom ikke månedsavgiften lar seg trekke via AvtaleGiro vil medlemmet få purring/gebyrer.

5. Sikkerhet/Ansvar
Alle medlemmer har mulighet til å få gjennomgang av maskiner og utstyr ved oppstart av treningsavtale om ønskelig.

Trening i delvis ubetjent treningssenter stiller særskilte krav til aktsomhet hos medlemmet.

Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.

Det anbefales å trene sammen med andre.

All trening skjer på egent ansvar!

Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte treningssenterets treningstilbud.

Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skade på person eller gjenstander, eller tap av gjenstander.

6. Orden
Medlemmet forplikter seg til å følge de ordensreglene som gjelder virksomheten i anlegget (se rutiner for bruk av Freskus).

All bruk av utesko inne i treningsarealet er forbudt.

7. Doping
Freskus samarbeider med Antidoping Norge, og enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOCs liste vil medføre utestengelse fra senteret.
8. Overtredelse av medlemsbetingelsene
Overtredelse eller misbruk av overnevnte regler vil medføre advarsel.

Ved gjentatte overtredelser vil dette medføre stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstid.

9. Freskus
Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.